لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
موفقیت و شکست در طراحی لوگو

دنیای طراحی امورزه طراحیلوگو و آرم یکی از وظایف مهم طراحان است زیرا هر شرکت ونهادی در آغاز تجارت خود نیاز به طراحیلوگو و برندی دارد تا بتواند تبلیغات خود را حول این برندو لوگو انجام دهدامروزه لوگو و برندمانند امضای یک شرکت است که مخاطبان با دیدن برند و لوگواین شرکت میتوانند به آن محصول اعتماد کنند و طراحی لوگو باعث می شودتا بیشتر در حافظه مخاطب باقی بمانید. طراحیلوگو

به همین دلایل در طراحی لوگو بایدبه نکات ریز و درشت زیادی توجه کرد زیرا لوگویک تصویر گذرا نیست بلکه قرار است که لوگوطراحی شده را سالیان سال استفاده کرد.طراحیلوگو

بنابراین همنگام طراحی یک آرم باید تمام جوانب  رار مورد بررسی قرار دهیم اکثر لوگو شرکت هامخفف اسم یا نام شرکت ها هستند البته هستند شرکت هایی که در که در طراحی لوگو از سایردیگر لوگو ها که درادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد استفاده میکنند.طراحیلوگو

 
مشخصه یک لوگو خوب

طراحی لوگو باید توجه داشته باشیم از خطوط و حد هاییکه برای یک لوگو در نظر گرفته شده است عبور نکنیم زیرا خارج شدن از اصول طراحی لوگو باعث زیرسوال رفتن لوگو طراحی شدهخواهد شد در طراحی لوگو باید توجهداشته باشیم که لوگو بایدساده طراحی شود تا بتوان برای تمامی افراد و اشخاص قابل درک باشد طراحی لوگو باید زیباباشد زیبا بودن لوگو باعثجلب توجه میشود و چشم های زیادی را به دنبال خود خواهد کشاند.طراحی لوگو

طراحی لوگو بایداسنجام را نیز در نظر گرفت یعنی تمام لوگوبا یکدیگر در ارتباط باشند مانند اعضاء بدن انسان.طراحی لوگو

وحدت شکل نیز از نکات مهم در طراحی می باشد باید دقت کنیم که ازاشکال هندسی مناسب استفاده شود زیرا طراحیلوگو باعث می شود تا اگر تمام اضلاع حاشیه لوگو یکسان نباشدباعث به هم ریختگی در لوگو میشود.طراحی لوگو

طراحی لوگو اگر میخواهیم که کیفیت کار بالا باشد وبتوان قدر تغییر زیادی را در لوگو داشته باشیم باید از نرم افزارهای گرافیکی مانندکارل دراو و..... استفاده شود که این نرم افزار از بزرگترین و بهترین نرم افزارهایطراحی و گرافیکی است.طراحی لوگو

 

برای موفق شدن در تجارت باید متوجه باشیم که تبلیغات نقشه بسار مفیدو سازنده ای را در فروش دارند زیرا اکثر مردم با تماشای تبلیغات تصمیم به خرید یکمحصول می گیرند و تبلیغات خوب و موثر باعث باقی ماند لوگو شما در ناخداگاه مردمخواهد شد.طراحی لوگو


راز طراحی لوگو موفق

طراحی لوگو و برند سه رویکرد موجود می باشد که بهبررسی آنها خواهیم پرداخت زیرا طراحان گذشته معتقد بودن که با رعایت این سه اصل میتوان لوگو وبرند جذابو احصاری را طراحی کرد حال این رویکردها عبارت اند از:

۱- دکوراسیون
۲-الحاق

۳- Golem


در روش اول اینگونه به نظر می آید که تفاوت عامل مهمی برای به دستآوردن جایگاه بالاتر و برتر است البته این حرف درست هم می باشد زیرا مخاطبان وکارفرمایان ما را با توجه به کارهایمان سطح بندی میکنند کیفیت در کار باعث برترییک طراح نسبت به طراح دیگر است.این کار یک روش بسیار قدیمی و ابتدایی است.طراحی لوگو

روش دوم این روش با توجه به ارزش ها و سایر مفاهیم پیش برده می شودروند به این صورت پیش می رود که مشتری لوگوو برند و ارزش هایی که در آن گنجاده شده است در تبلیغات و و به صورتالکترونیکی دیده این تبلیغات قابلیت تاثیر گذاری بسیار بالایی را دارند مشتری بعداز دیدن لوگو شرکت احساس خواهد که این شرکت میتواند نیاز وی را برطرف سازد و اودیگر نیازی به سایر محصولات مشابه ندارد.طراحیلوگو

در روش سوم شرکت های تبلیغاتی سعی بر آن دارند تا با استفاده ازتبلیغات و جایگذاری شخصیت در تبلیغات این حس را به مخاطب بدهند که فرد بیننده نیزفکر کند که با خرید این محصول و استفاده از این برند نیاز وی برطرف میشود.طراحی لوگو

روش بهتر دیگری نیز وجود دارد که میتوان آن را جایگزین سه روش دیگرکرد که هم بهتر و هم مفیدتر خواهد بود این روش به تائید اکثر طراحان و گرافیست هارسیده است در این روش طراحی لوگو بایدبا افزایش ارزش لوگو همراه باشد.طراحیلوگو

برای اینکه بتوان طراحی لوگو رامناسب مشتری طراحی کرد باید بدانیم که آنها چه احتیاجاتی دارند دانستن احتیاجاتآنها بسیار مهم است زیرا اگر بدانیم که احتیاجات مشتری چیست میتوانیم حس تکامل رابه وی بدهیم.طراحی لوگو

مصرف‌کنندگان، هنگام دست یابی به اهداف و امتیازات تجربی، احساسی،روانی و اجتماعی درست مانند تلاش برای دست‌یابی به اهداف حقیقی و ملموس، مصمم وهدف‌مند هستند.

لوگو زان مشترکی بین تمام کشورهاست زیرا با طراحیلوگو و دیدن آن در کشور دیگری شما متوجه منظور و هدف اینشرکت خواهید شد بدون اینکه در ارتباط مستقیم با وی باشید میتوان منظوری را انتقالداد بدون اینکه حرفی زده شود.طراحی لوگو

در واقع اگر طراحی لوگو طوریصورت گیرد که متن قانع کننده ای برای آن نباشد پس نمیتوان دیگران را متقاعد کرداین لوگو شاید یهبرند باشد و شاید بتوان روش های تبلیغاتی را برای آن اجرا کرد و شاید بتوان آن راروی محصولات استفاده کرد اما مهمترین ویژگی و خصوصیت یک لوگوکه تاثیر گذاری است را ندارد و مخاطبان به این محصول هرگز اعتنایینخواهند کرد تنها در صورتی میتوان در طراحیلوگو موفق بود که بتوان ماهیتی برای آن داشت و بتوان آن رابرای مخاطب توضیح داد داشتن یک ماهیت باعث موفقیت لوگوو برند شما خواهد شد هدف از طراحی لوگو تنها استفاده ابزاری است تابتوان فروش محصول خود را بالا ببریم.طراحیلوگو

در طراحی لوگو مراحلبسیاری وجود دارد که شامل ده مرحله می باشد روش هایی که ممکن اس موفق یا ناموفقباشند.طراحی لوگو

 

1- ارتباط طراحی لوگو باسود ناشی از فروش محصول

اساس طراحی لوگو ارتباط مستقیمی با سود فروش محصول دارد که به صورت آشکار و پنهان است این سود از طریق خود محصول و کیفیت آن بوجودمی آید در این مرحله درست است که لوگو تاثیر جندانی ندارد اما وجود لوگو روی محصول را نیز نمیتوان کاملا نادیده گرفت هر چند سود ناشی از لوگو در این مرحله بسیا ناچیز است اما تاثیری هر چند ناچیز باز هم مفید است.طراحی لوگو

2- طراحی متنیبا تأثیر روانی

یک متن موثر در برانگیختن احساسات بسیار مفهومی و کاربردی است کهمخاطب را به تعدادی عوامل غیر مرتبط و لی اثر گذار وصل میکند در این مورد متنانتخاب شده سود تعیین شده را تضمین میکند.مثلا هنگامی که به نام مک دونالد برخوردمیکنید انتظار غذایی  خوشمزه و بسایر لذیذرا دارید اما هنگام برخورد به رستورانی با لوگوو برند نا شناس چنین سطح توقعی را نخواهید داشت زیرا شما با این شرکتآشنایی ندارید پس توقع شما بسیار کم و حداقلی است.طراحیلوگو

3- کسب تجربه

اکنون قصد داریم درباره تاثیر چشم گیر لوگوبحث کنیم شما با انتخاب درست باعث می شود تا  تا انتظارات و آرزوهایی در مشتری شکل گیرد کهمحصول تولیدی شما به تنهای نمیتواند چنن انتظاری را در مشتری بوجود آورد ایجاد اینحس میتواند از انتخاب صحیح متن و یا انتخاب شعار تبلیغاتی مناسب باشد.طراحی لوگو

 

4- طراحی لوگو که خود معرفخود باشد
در اینجا از نمادهایی استفاده میشود که برای اکثریت شناخته شده است در این روش طراحیلوگو یا انتخاب لوگومخاطب مجبور به درک بیشتری از یک شکل یا سمبل خواهد داشت یعنی وارد یک جالش جدیدبا خود می شود که این علامت ممکن است چه معنا و مفهوم دیگری داشته باشد که خودباعث میشود تا مخاطب هیجان زده شود و بعد از فهمیدن مفهوم دیگری از این سمبل احساسشادی خواهد کرد.طراحی لوگو

 

5- ایجاد وسیلهای برای انتقال پیام

نقش لوگو دراینجا ایجاد نشانی متفاوت است که در عین تفاوت باید شناخته شده نیز باشد وجود چنینخلاقیتی باعث می شود  تا احساسات جالب ونظرهای خاصی در مورد آن بیان میکند استفاده از الماس در طراحیلوگو باعث میشود تا زنان دچار احساسات شود و حتی اگر قادربه خرید نباشند یک بار آن را امتحان کنند اما همین امتحان منجر به خرید آن خواهدشد.طراحی لوگو

6- ایجاد یکجایگاه اجتماعی/ فرهنگی برای لوگو

در اینجا هدف از طراحی لوگو ایجادیک جایگاه فرهنگی است  که بتوان از آن بهعنوان راهنمایی مشریان استفاده کرد هر برند و محصولی  باید دارای جایگاه فرهنگی و اجتماعی نیز باشدزیرا نمیتوان در بازار طراحی لوگو را بهنحوی انجام داد که مغایر با اصول اجتماعی باشد برای طراحیلوگو باید اصول و چهار چوبی را که از نظر طراحان و گرافیستهای متعهد مورد پذیرش است را رعایت کرد و هرگز از چهار چوب نباید خارج شد زیرابرند باید علاوه بر درآمد زایی باید از نظر تمام گروه های جامعه مورد تائید باشد وهرگز نباید طراحی لوگو طوری باشدکه به شخص یا فرهنگی توهین شود.طراحی لوگو

7- در نظرداشتن اهداف متعالی
شما با فعالیت تجاری خود زمینه مناسب را برای رسیدن افراد بهآرزوهایشان فراهم خواهید کرد باید اهدافی را در لوگوخود گنجاند که رسیدن به این اهداف باعث کمال در شرکت و برند خواهدشد.طراحی لوگو

 8-زندگی در دنیای خیال
وابستگی به یک لوگو وانتخاب از سوی مشتری شاید به این دلیل باشد که وی میتواند با استفاده از این محصولبه دنیای خیالی خود سرک بکشد و به نحوی رفتار کند که در واقعیت این توان را نخواهدداشت مانند ردبول که میتوان  با خوردن آنحس پرواز را تجربه کرد و این فروش تاثیر طراحیلوگو نیست بلکه تاثیرشعار انتخابی از سوی ردبول می باشد کهاین شرکت رویای پرواز را به مخاطبان خود می فروشد.طراحیلوگو

9- امکان خیالپردازی
مانند مورد آخری که به شما توضیح دادم طراحیلوگو تنها فروش یک محصول نیست بلکه میتوان رویا را نیز بهدیگران فروخت میتوان قدرت طلبی ، ثروت و............. به دیگران فروخت امروزه برایافزایش فروش به جای کار کردن بر روی محصولات و تبلیغات تاثیر گذار تر اکثرکارخانجات برای محصول خود جایزه قرار مید هند در صورتی که محصول خود نیاز به جایزهندارد وقتی شما بتوانید ارتباط خوبی ما مشتریان برقرار کنید دیگر نیاز به استادهاز جایزه و امثال اینها نیست فقط باید بتوانید حس اعتماد آنها را به دست آورید حساعتماد احساسی است که هرگز از بین نخواهد رفت اما زمانی که شما برای فروش محصولخود به ای تکیه بر برندینگ و طراحی لوگو برتاثیر مالی توجه دارید زمانی که جایزه شما پایان یابد فروش محصول شما نیز به وضعسابق باز خواهد گشت اما میتوان طراحی لوگو را بهطوری دقیق انجام داد که سایر نیازها را در بر گیرد و نیازی به قرار دادن جایزهنباشد.طراحی لوگو

 

این ها نکاتی هستند که با توجه به آنا میتوان ارزش کالا خود راافزایش داد در اصل با این روش ها میتوان ارزش موثر برای کالا خود ایجاد کرد و توجهبه این نکات باعث آشکار شدن تفاوت میان طراحیلوگو حرفه ای و آماتور را آشکار می سازد.طراحی لوگو


اصول طراحی لوگو

طراح باید بدونه که میخواد برند رو برای یک سازمان ، نهاد و یک شرکتتجاری طراحی کند تا بتواند از نمادها و نشانهایی که برای هر یک متفاوت و مناسبهستند استفاده کند با این دانش میتواند دید بهتری نسبت به طراحی لوگو داشته باشدبر اساس تجربه اگر میخواهید طراح لوگو موفقیباشد نباید اجازه دهید که لوگو شماتبدیل به انشاء شود هر چند که این تصمیم از سوی کارفرما باشد تنها در صورتی اینکار را انجام دهید که تمام مسئولیت بر عهده خود کارفرما باشد.طراحی لوگو

خلاقیت در لوگو نکتهایاست که نمیتوان آن را به سرقت برد یک طراح باید خلاقیت داشته باشد تا بتواند یک طراح لوگو موفق باشدعدم خلاقیت در طراح مانند خودکار بدون جوهر است که هرگز به هیچ دردی نخواهد خورد طراحیلوگو زمانی خوب است که بتواند در نگاه اول چیزی به مخاطببگوید که وی را جذب کند و مخاطب را کنجکاو کند تا نتواند چشم از برند بردارد در طراحیلوگو برای سازمانها طرح باید دارای قاب و چهار چوب باشه تا نظم و انظباط را نشان دهد توجه بههمین نکات ریز است که باعث می شود یک لوگودارای برتری نسبت به لوگوهای دیگر باشد ریزبینی طراح یا همان دقت وی طراحی لوگو چیزی استکه نگاه های ریز بین به دنبال آن هستند به دنبالی چیزی که در هیچ لوگو و برند دیگرینمیتوانند آن را پیدا کنند.طراحی لوگو
تاریخ درج خبر : 1394/09/29         منبع : www.logonama.com

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 146 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو