لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
هفده تمرین برای تقویت دست در طراحی لوگوتمرين 1:
در کاغذA3 يک کادر به فاصله چند سانتي متر از دور کاغذ مي کشيم.خطوط عمودي، افقي و مايل (صعودي نزولي) را در دو جهت مختلف، از بالا به پائين و برعکس و از راست به چپ و بر عکس، رسم مي کنيم.
خطوط نبايد از کادر بيرون بزند. براي تسلط بيشتر درکشيدن خط بايد سعي شود خطوط با فاصله ميليمتري از هم کشيده شود. در هنگام کشيدنخط، مچ دست و انگشت ها نبايد حرکت کند و فقط آرنج و کتف حرکت مي کند. مهم ترينمسئله آن است که ذهن به دست فرمان دهد.


تمرين2:
نقاطي در مکان هاي مختلف کاغذ رسم مي کنيم و نقاط را باخط راست به هم متصل مي کنيم. نقطه گذاري ها هيچ ترتيب خاصي نبايد داشته باشد. برايکشيدن خط از يک نقطه به نقطه ي ديگر چشم بايد به نقطه اي که خط مي خواهد به آنبرسد نگاه کند. هدف از تمرين آن است که خط بدون خطا به نقطه دوم برسد.


تمرين3:
ابتدا يک خط افقي کشيده و در وسط آن يک نقطه مي گذاريمسپس خطوط راستي که کشيم که بدون خطا از نقطه عبور کنند.


تمرين4:
روي کاغذ سه و چهار نقطه مي گذاريم و با خط راست ب هموصل مي کنيم. دست نبايد از روي کاغذ برداشته شود. اشکال نبايد مشخصاً مثلث و مربعشوند.


تمرين5:
روي کاغذ پنج و شش نقطه گذاشته با خط راست به هم وصل ميکنيم. دست را نبايد از روي کاغذ برداريد. چند ضلعي ها را يک بار از دور به داخل وبار ديگر برعکس مي کشيم.


تمرين6:(رسم دايره)
ابتدا کشيدن دايره را چند بار بروي کاغذ نشان مي دهيم بهطوري که صداي سائيده شدن انگشت ها بروي کاغذ شنيده شود سپس دايره را مي کشيم. چرخشدست براي رسم دايره مي تواند در جهت دلخواه باشد.


تمرين7:(رسم بيضي)
بيضي ها را در  جهات عمودي، افقي و اريب مي کشيم.مهارت در رسم بيضي مسئله حائز اهميتي است.


تمرين8:
رسم بيضي هاي متحدالمرکز را انجام دهيد.


تمرين9:
يک مکعب ايزومتريک کشيده و در وجوه آن بيضي ها را رسمکنيد. براي رسم مکعب نبايد خطوط را پيوسته کشيد. همچنين مي توان براي تمرين اوليهبيضي ها را توسط نقاط کمکي رسم کرد. براي اين کار ابتدا قطرها و خطوط عمودي افقيرا در وجوه مکعب مي کشيم، نقاط را مشخص مي کنيم وبا کمک آنها بيضي را رسم مي کنيم.بيضي ها بايد مماس بر خطوط وجوه مکعب باشند. مهارت در اين تمرين بسيار مهم است.بايد سعي شود که مکعب رسم شده کاملاً مکب مربع باشد.


تمرين10: (تمرين نسبت)
يک پاره خط که از دو طرف بسته شده رسم مي کنيم سپس دوبرابر، سه برابر و... آنرا رسم مي کنيم. پاره خط بايد در جهات مختلف کشيده شود.براي تمرين اوليه مي توانيم نسبت هاي بزرگ شونده ي پاره خط را در زير و کنار آنرسم کنيم، اما در مرحله ي بعد بايد به طور پراکنده و نا مرتب رسم شود. به عنوانمثال اگر پاره خط اول را عمودي و در بالاي صفحه گوشه ي راست مي کشيم دو برابر آنرا اريب و در پائين گوشه ي چپ مي کشيم. همين تمرين را براي نسبت هاي کوچک شوندهانجام مي دهيم.


تمرين11: (تمرين ترمز دست)
يک مربع را به صورت پيوسته رسم مي کنيم. هدف تمرين آناست که خط را آنجا که مي خواهيم نگه داريم.


تمرين12: (ارزش خطي)
يک خط پررنگ روي کاغذ مي کشيم (فشار خودکار روي کاغذبايد به حدي باشد که کاغذ نزديک به پاره شدن باشد) با مقداري فاصله از خط پررنگ ودر زير آن يک خط با فشار متوسط (به اندازه ي فشاري که هنگام نوشتن به خودکار ميدهيم( رسم مي کنيم و در آخر در زير خط متوسط با فاصله خطي بسيار کم رنگ (نزديک بهمحو شدن) مي کشيم. در بين اين سه خط بايد شش خط با ارزش خطي متغير رسم کنيم (ازبالا به پائين خطوط کم رنگ تر مي شود. بايد فشار خودکار را به روي کاغذ تنظيم کنيم)

تمرين 13: (قرينه سازي)
يک خط به شکل دلخواه کشيده و يک خط عمودي در کنارش ميکشيم و در طرف ديگر قرينه ي آنرا مي کشيم. خطي که مي خواهيم قرينه ي آن را رسمکنيم بايد با فکر انتخاب کنيم و شکل مشخصي داشته باشد. قرينه را بايد نسبت به خطدلخواه سريع تر رسم کنيم. در اين تمرين به دو عامل بايد دقت شود: دقت و سرعت


تمرين14:
يک مکعب ايزومتريک رسم مي کنيم روي وجه بالايي آن يک شکلبه دلخواه رسم مي کنيم. شکل رسم شده را به پائين منتقل ميکنيم. براي انتقال دادنابتدا نقاط متناظر را مشخص مي کنيم سپس آنها را به هم وصل مي کنيم. اين تمرين رامي توانيم با حروف الفباي انگليسي انجام دهيم.
اکسترود را مي توان اينگونه تعريف کرد: حرکت يا انتقاليک شکل ثابت در مسير مستقيم. ساده ترين نمونه ي اکسترود استوانه است که در آن شکلبيضي در مسير عمودي انتقال يافته است استوانه را در مسيرش از هرجا برش بزنيم شکلحاصله بيضي است.


نمرين15:
يک مکعب ايزومتريک که در جهت عمودي کشيده شده باشد (مکعبمستطيل عمودي) رسم مي کنيم. در داخل آن صفحاتي موازي با سطح بالايي مکعب رسم ميکنيم. حرکت روي اين صفحات اشکال متفاوتي را رسم مي کنيم سپس کناره هاي شکل ها رابه هم وصل مي کنيم. براي رسم دقيق بايد هم خطوط عمودي مکعب و هم صفحات کاملاًموازي رسم شوند.
لافت را اينگونه مي توان تعريف کرد: حرکت يا انتقال يکشکل ثابت يا متغير در مسير غير مستقيم و حرکت يا انتقال يک شکل متغير در مسيرمستقيم.


تمرين16: (فيلت زدن)
يک مکعب ايزومتريک رسم کرده در گوشه هاي وجوه آن بيضيهاي مايل را رسم کرده سپس به جاي گوشه هاي تيز مربع خط منحني بيضي ها را پررنگ ميکنيم.  براي فيلت زدن گوشه ي روبروي مکعب ايزومتريک، يک مکعب کوچکتر در گوشهي مکعب ايزومتريک در مي آوريم. روي وجوه مکعب فرورفته بيضي ها را رسم کرده سپس ازمحل بر خورد خطوط داخلي بيضي ها، سه خط منحني موازي با خطوط بيروني بيضي ها رسم ميکنيم.


تمرين17:(رسمکره)
يک مکعب ايزومتريک رسم مي کنيم (بايد دقت شود مکعب رسمشده کاملاً مکعب مربع باشد تا شکل کره دقيق باشد) مکعب را توسط صفحه هايي به دونيمه چپ و راست، دو نيمه بالا و پايين و دو نيمه عقب و جلو قسمت مي کنيم. هر سهاين صفحه ها همديگر را قطع مي کنند. سپس روي هر سه صفحه بيضي رسم مي کنيم. در آخرنوک هر سه اين صفحه ها همديگر را قطع مي کنند. سپس روي هر سه صفحه بيضي رسم ميکنيم. در آخر نوک بيضي ها را با خط منحني به هم وصل مي کنيم.


تمرينهاي هاشورزدن
•دو خط عمودي موازي مي کشيم. خط را از بالا به پائين بهسه قسمت: 25،10،30 تقسيم مي کنيم و سعي مي کنيم. به تعداد اعداد خط در اين قسمت هاجاي دهيم (با ارزش خطي يکسان). با تمرين بيشتر بايد سرعت افزايش يابد و سعي شودخطوط از دو خط عمودي بيرون نزند.

 

•دو خط موازي منحني مي کشيم و در بين آنها خطوط مايل مي کشيم.

 

•يک خط منحني کشيده و خطوط را در جهت منحني عمود بر مسير حرکترسم مي کنيم، همين تمرين را با دو خط منحني موازي انجام مي دهيم.
نکته:در هاشور زدن احجام بايد دقت شود هاشور زدن متناسببا فرم و ساختار حجم مور نظر باشد. در هاشور زدن ارزش خطي خطوط هاشور بايد يکسانباشد در عوض بايد ترکم خطوط هاشور متغير باشد.همچنين در تمرين هاي هاشور زدن بايدمنبع نور را در جهت هاي مختلف در نظر گرفت. مسير حرکت هاشور نيز مهم است.

 

•هاشور زدن استوانه: براي هاشور زدن استوانه خطوط هاشور بايدعمودي باشد، هر چه از طرفين استوانه دور مي شويم فاصله  خطوط بيشاتر مي شود.


•هاشور زدن کره:کره را از هر زاويه اي که نگاه کنيم دايره است.در نتيجه ابتدا يک دايره رسم مي کنيم. هاشور زدن کره داراي سايه و نيم سايه است.ابتدا مسير حرکت هاشور را مشخص ميکنيم وسپس سايه و نيم سايه را در دو جهت مختلفهاشور مي زنيم.

 

•هاشور زدن مخروط:
هاشور زدن مخروط دو مسير دارد؛ يکي مسير عمودي(شبيهاستوانه) ديگري مسير منحني (شبيه کره).
تذکر: براي رسم مخروط ابتدا يک بيضي رسمو يک خط عمود برمرکز آن رسم مي کنيم و از نوک خط عمود دو خط به طرفين بيضي رسم مي کنيم.

 

•هاشور زدن گنبد:
هاشور زدن گنبد يک مسير دارد اما شکل مسير ترکيبي از فرممخروط و دايره است. خطوط هاشور همچون مخروط از نوک بالا به پائين است (همچونمخروط) اما شکل خطوط منحني است. در واقع شکل خطوط هاشور گنبد شبيه مسير هاشوردايره و مخروط است

.

هاشور زدن مکعب:
براي هاشور زدن مکعب جهت مايل خطوط هاشور مناسباست.در واقع بايد جهتي را انتخاب کنيم که طول خطوط هاشور کوتاه تر باشد. در هاشورزدن مکعب ايزومتريک بايد هر سه وجه به شکلي متفاوت هاشور زده شود (جهت هاشور زدنتغيير کند) تا تفاوت وجه ها مشخص شود. سعي شود در هاشور زدن مکعب تراکم خطوط هاشورتغيير کند

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.5 از 5 توسط 278 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو