لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
سه ویژگی یک بسته بندی موفق

انسان از شروع زندگی اجتماعی خویش، از آن زمان که هیچ اندوخته قابلتوجهی به جز مایحتاج اولیه زندگی نداشت، نیازمند ظروفی بود تا غذا و لوازم خود رادر آن جای دهد. خیلی پیش تر از آن که طرز ساختن ظروف و جعبه ها را یاد بگیرد آموختهبود که از برخی چیزهایی که طبیعت در اختیار او گذاشته مثل کدو و تنه های پوکدرختان بدین منظور استفاده کند. بعدها به طرز آگاهانه تری از این مواد طبیعی برایبسته بندی استفاده کرد که بهترین نمونه آن شیوه بسته بندی سنتی ژاپنی است. در اینسنت مواد طبیعی بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند: نی، چوب، کنف، پوست درختان، برگ های بامبو و ریشه و ساقه درخت مو. در بسیاریاز کشورهای شرقی و آفریقایی هنوز هم استفاده از این مواد برای بسته بندی مرسوم است.

 

با این همه اگر به تاریخ بسته بندی تا پیش از انقلاب صنعتی دقت کنیم درمییابیم که در فاصله  زمانی ای چنین طولانی تحول مهم و چشمگیری در این زمینه رخنداده است. ظهور انقلاب صنعتی و کاربرد علوم جدید به تدریج جهان را با تنوع بیشتریاز کالاهای گوناگون مواجه کرد. تا زمانی که کالاها دارای تنوع محدود و حجم کمبودند برای سالم رساندن کالا به دست مصرف کننده تنها به یک پوشش حفاظتی ساده نیازبود. اما انقلاب صنعتی جهان با فوران کالاهای گوناگون و حجم تولید انبوه آنانروبرو کرد. کالاها برای یافتن بازارهای تازه گاه باید مسافت های طولانی را طی میکردند. بدین ترتیب ضرورت ساختن پوششی به وجود آمد که هم از کالا حفاظت و هم باخریدار آن ارتباط برقرار کند. از ترکیب این دو نیاز سیستم بسته بندی نوین حاصل شد.

بدین ترتیب لازم بود که بسته بندی نقش دوگانه ای را ایفا کند، از یکطرف از تأثیر عناصر خارجی بر کالا جلوگیری نماید و از طرف دیگر شرایطی برای برقراریارتباط آن با جهان خارج ایجاد کند. مسیر حرکت هر یک از این دو خصوصیت برخلافیکدیگر است: یکی از محیط به کالا و دیگری از کالا به محیط.

 

از طرفی تغییرات اجتماعی چند دهه اخیر به همراه رشد تکنولوژی و صنعت،ازدیاد جمعیت شهرنشین، کار کردن خانم ها در خارج از منزل، استفاده از اتومبیل برایخرید، به وجود آمدن سوپر مارکت ها و فروشگاه های بزرگ باعث شد تا زمانی که برایخرید اختصاص داده می شد، کوتاه تر شود و هر بسته با بسته مجاور خود برای جلب توجهرقابت کند. بسته بندی از یک وسیله ساده محافظت محصول به یکی از عوامل اصلی فروشبدل گشت و حلقه اصلی زنجیری شد که تولید کننده را به مصرف کننده مرتبط می نماید.

 

بدین ترتیب طراحی بسته بندی در سایه نکاتی که به آن اشاره رفت ازاهمیت جدیدی برخوردار شد. طراح گرافیک که همیشه با مسائل طرح روبرو بوده تدریجاًبه این سمت هدایت شد که طرح های پیشنهادی اش برای هیچ موضوعی به اندازه طراحی بستهبندی حساس و مهم نیست. مضاف بر این که طراح نسبت به سرمایه گذاری تولید نیز مسئولو متعهد است. طرح یک بسته بندی حتی قادر است روند تولید یک محصول را متحول کند. دربررسی عرصه های مختلف طراحی گرافیک به این نتیجه  می رسیم که طراحی غیراصولی یک بسته بندی در قیاس با طراحی نامناسب یکپوستر با یک آرم،  می تواند منجر به لطمات به مراتب شدیدتری شود. برای مثالیک پوستر نامناسب چندان باعث زیان اقتصادی تولیدکنندگان یک فیلم نخواهد شد اما یکبسته بندی نامطلوب به طور قطع از راهیابی آن کالا به بازار و کسب سهم فروش آن دربازار ممانعت خواهد کرد.

 

در طراحی بسته بندی مسائل گسترده تری باید درنظر گرفته شود تا طرح بهنتیجه صحیح و مؤثر خود برسد. در زمره این مسائل می توان از روانشناسی اجتماعی بازارمصرف کالا، سهولت مصرف و ارگونومی نام برد.

یکی از مهم ترین تفاوت های طراحی بسته بندی با دیگر شاخه های طراحیگرافیک در عرصه سه بعدی آن است. در غالب شاخه های طراحی گرافیک، طراحی در سطح یادر دو بعد صورت می گیرد اما طراحی بسته بندی باید در هر دو عرصه دو بعدی و سه بعدیطراحی را به خوبی پوشش دهد.

امروزه طراحی بسته بندی و بازاریابی تولید به علوم پیشرفته و دقیقیبدل شده اند. طراح نه تنها باید به عادات خرید مصرف کنندگان آشنا باشد بلکه بایدتمایلات آینده بازار را نیز درنظر بگیرد. آگاه بودن به این مسائل کمک بزرگی به برنامهریزی طرح و ساختار بسته بندی در محل فروش می کند.

 

در بررسی اهمیت بسته بندی، باید بگوییم امروزه طراح نقش مرکزی را درتولید ایفا می کند. و هنوز افراد کمی هستند که به اهمیت این نقش پی برده اند.طراح باید بسته ای رابیافریند که منحصر به فرد و زیبا بوده، به فروش محصول کمک کرده و قابل تولید بهوسیله ماشین آلات بسته بندی باشد. و خواسته های مصرف کننده را برآورده سازد.

تنها طراحی با پشتوانه و دانش فنی قوی می تواند به تمامی این نیازهاپاسخ دهد. امروزه طراح به عنوان یک بازاریاب حرفه ای مطرح می شود که تنها یک طرحمجرد را ارائه نمی دهد بلکه به همراه آن، راه حل هایی را برای حل مشکلات بازاریابیمطرح می کند.


سه عملکرد اصلی یک بسته بندی

 

بسته بندی باید بتواند به وظایف اصلی یا عملکرد خود در سه زمینهاقتصادی، تکنیکی و تبلیغاتی پاسخگو باشد و با توجه به محدودیت های هر سه زمینهطراحی شده باشد. داشتن این ویژگی ها شرط اصلی نگرشی درست به آن است و بسته ای که فاقدهرکدام از این باشد در یکی از بخش های تولید، توزیع یا فروش با مشکل مواجه خواهدشد.

 


1- زمینه اقتصادی

در مرحله تولید یک طرح بسته بندی است که تمام جوانب اقتصادی آن مطرحمی شود. در تولید هر نوع بسته بندی (از کیسه نایلونی یک نان تا بسته بندی یکعطر گران قیمت) با سقف بودجه ای متناسب با محصول روبرو هستیم. تنها در برخی مواردطراح مجاز است که بنابر صلاحدید خود این بودجه را تغییر دهد. هزینه تولید یک طرحباید با بهای حصول تناسبی منطقی داشته باشد و ماده اولیه آن هرچه که باشد در مرحلهتولید دارای حداقل پرت یا دورریز باشد؛ از ابتدا باید محدودیت های ماده اولیه بستهبندی درنظر گرفته شود و قابلیت تولید انبوه را داشته باشد و حداقل فضای لازم رااشغال کند. (این نکته در حمل و نقل و انبار کردن کالا و نمایش در محل فروش بسیارمهم است)

 

•    طراح می تواند با یافتن پاسخ پرسش هایی در مورد فرم، کیفیت، نوع و محلمصرف کالا و امتیازات آن و همچنین مواد اولیه و جنس بسته بندی، عناصر اساسی طرح رابه دست آورد.

•    طرح بسته بندی باید در سه زمینه اقتصادی، تکنیکی و تبلیغاتی توجیهپذیر باشد.

 

2- زمینه تکنیکی و کاربردی

محافظت از کالا اصلی ترین وظیفه بسته بندی است. این محافظ از هر جنسیکه باشد. باید کالا را به خوبی دربرگیرد و آنها را در بعضی موارد در مقابل ضربهو تکان حفظ و در مواردی وزن کالا را تحمل کند. تکنولوژی امروز امکانات بی شماری رابرای سهولت مصرف فراهم آورده که نباید به گستردگی آن بی توجه بود.نمایشگاه های بینالمللی بسته بندی در هر نوبت جدیدترین ماشین آلات و تکنولوژی را در زمینه تولیدمحصول (به خصوص در زمینه خوراکی ها، شیرینی و شکلات)، مواد اولیه و تکنیک های جدیبرای چاپ روی پلاستیک و پلی پروپلین ها و ... به نمایش می گذارند.

 

3- زمینه تبلیغاتی و دیدگاه های بازاریاب

طراح بسته بندی  علاوه بر داشتن تمام کیفیت های اصلی یک طراحگرافیک باید به طور مشخص قدرت طراحی برای محصولات تجارتی و صنعتی را دارا باشد.طراحیبرای محصولات تجارتی بخشی از روند تولید و بازاریابی است. قبل از شروع کار، طراحباید تحقیق بسیار جامعی درباره محصول انجام داده و اطلاعات دقیقی گرد آوری کند.درآغاز کار، طراح باید محصول را بسیار صمیمانه بشناسد و کاملاً با مشخصات، امتیازات،موارد مصرف، توانایی بالقوه فروش، سلیقه ها و عادات خرید مصرف کنندگان احتمالی آنآشنا شود.

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 5 از 5 توسط 62 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو