لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
لوگوتایپ (تایپوگرافی)


معنا و مفهوم لوگوتایپ اینروزها بحث زیادی در بین طراحان و گرافیست ها بوجود آورده است. عده ای آن را باهـنـر خطاطی ایـرانی اشـتـبـاه می گیرند. هـر چند کـه لوگوتایپ سابقه 50 ساله در اـیراندارد. در لـوگـوتایپ (تایپوگرافی) بسیار مـهـم است که لـوگـو طـراحـی شـده خـوانـا باشـد و خواندنآن بـرای هـر شخصی آسـان باشد زیرا یکی از ویژگی های این برند قـابـل فهم بودن آن برای هر فرد  و بیننده ای است که ممکن است با این لـوگو بـروی (جلد محصول، پوستر تبلیغاتی، بروشورهاو......)مـواجـه شـود، ولـی در هنر خوشنویسی ایرانی زیبایی مهم ترین نکته در آن اسـت.عـده ای بـر ایـن بـاور هستند کـه طـراح وگرافیست بـایـد عـلاوه ذهـنـیـات خود باید خلاقیت و نوآوری را نیز در نظر بگیرد. امادرباره خوشنویسی و در پی تغییرات که در حوزه هنر بـوجود آمـده است ، وظیفه خود را خوانابـودن، آسانی در نوشتن نمی داند و بیشتر بـه زیبایی آن توجه می شود کـه در درجـهاول مفهوم نوشته را قبل از خوانده شدن ، بیان می کند.


در عصر حاضر و باترویج لوگوتایپ (تایپوگرافی) که سعی بر دارد تا آن را از نظر دیداری تقویت کند و آنرا از نوشته به تصویر نزدیک کند ، عده ای آن را با (خط نگاره) ، (خط نگاری) ، ”کالیگرافی” و “لوگوتایپ” در یک راسـتـا  میدانند. در حـالی کـه تایپوگرافی ، اثـری گرافیکی اسـت کـه حـروف ساختار اصـلی آنرا تشکیل می دهد و از فونت های موجود با ویرایش که در آنها برای کـشـف ویژگی هـای دیداریحـروف انجام می شود استفاده می کند. اما طـراحـی بـا حـروف بـه ایـن معناست که حروفیرا طراحی کنیم که توانایی تایپ در جاهای مختلف را داشته باشد. اما هنر تایپوگرافیهـدف دیگری را دارد ، بـرخلاف مسولیتی کـه در دنیای سنتی به خط واگذار شده بود تـابـا آسان ترینو خواناترین شکل ، مفهوم و منظور خود را بیان کندتا در نگاه اول بتواندمعنا و مفهوم خود را به مخاطبان و بینندگان خـود ارائه دهـد . ایـنک هنرمندان بایدبا استفاده از خلاقیت و توانایی، خوانـا بودن را به همراه زیبایی ، از اهداف مهم دیداریتعیین کرده اند ، که این تغییرات عبارت اند از:تغییر شکـل در حـروف (دفرماسیون) ، بـزرگنـمایـی در حـروف (اگزجریشن) و سـاده سـازی حروف (استیلزیشن) ، تـا بتوانند بعدهنری ، تاثیرگذاری و جذابیت در تبلیغات آن را بالا ببرند. امـا ایـن روند گاهیاوقات تا جایی ادامه پیدا می کند که مانند نقاشی ، بـه حروف بعنوان فـرم محض نگاهشده است. شاید این طرز نگاه در نقاشی مشکلی نداشته باشد ، امـا هنرمند طـراح و گرافیستدر روند کاربردهای روزانه ، بعد زیبایی را با تاثیرگذاری وگویایی ترکیب می کند تابتواند بر روی افکار انبوه مخاطبان خود تاثیر گذاشته و آنان را به سوی خود جذب کند.در این صورت است که بیننده و مخاطب با مشارکت فعال خود در فهم و خواندن خط جدید ،تلاش می نماید و این یکی از مهم ترین ویژگی هایلوگوتایپ (تایپوگرافی) در زمان حاضراست.

سیر تحول خـط در ایران از تیترهای روزنامه ها شروع شـد و خطاطان که درآن زمـان وظیفه طراحی عنوان نشریات برا به عهده داشتند ، به این امر آگاه بودند کهباید برای طراحی عنوان ، زبان دیداری جدیدی خلق نمایند. آنـهـا از خطهـایی چـونطغری و نستعلیق بـرای نوشـتن تیـترهـا استفاده کردنـد و در ترکیب و نـوع نگارشآنها تغییراتی ایجاد کردند. در تاریخ خوشنویسی ایران نمونه هایی از این گونه تلاشرا بـه وفور می توان در عصرهای مختلف دید. تلاشی که برای خلق شیوه های نوین و کشف قابلیتهای دیداری نوشتار انجام گرفته است و در آن خط و طرح با یکدیگر در آمیخته اند. طـراحـیتیتر ، نوعی ویترین و نشانگر فضا و روحیه مطلب است که امروزه کمتر بـه آن توجه میشود. از طرف دیـگر ، شـایـد هـدف اصلی لـوگـوتـایـپ (تایپوگرافی) ، سرعت بخشیدن بهارسال هرچه سریع تر پیام و برقراری ارتباط بصورت زبان دیداری نسبت به نوشتار معمولباشد و محتوایی که از لوگوتایپ (تایپوگرافی) در ذهـن جـای گرفته ، آنست که حروف رابصورت درهم ریخته بر روی کار قرار گیرند. در صورتی که تایپوگرافی چنین نیست. لـوگـوتـایـپ(تایپوگرافی) به معنای کشف ارزش های دیداری حروف بـرای ابراز مفهومی جدید است وشاید بدلیل آنکه حروف چاپی فارسی به اندازه کافی دارای تنوع قلم و کاراکتر نیست ،اهمیت هماهنگی شکل و حـروف بـا موضوع ، در جامعه ما بدرستی شناخته نشده و کمتر کسیبـه ایـن نکته توجه کرده است. ولی بطور طبیعی ، شکل حـروف باید طـوری انتخاب شـودکـه دارای هماهنگی تصویری بـا محتوای آن بـاشد و در نتیجه درک مطلب بـرایش بهتر و راهتتـر می شود. همان طوری کـه ” کیوستی واریس” چشم انداز فنلاند و گذشته , آن راسرچشمه طـراحـی هنری و گـرافـیـک فنلاند مـی دانـد ، مـا نـیـز بایـد از جامعه و تـاریخهـنـری کشومان تـاثـیـر بگیریم.تایپوگرافی فقط جابجا کـردن خـط کرسی حـروف نیست وباید بـه ویژگی های حـروف فارسی آشنا باشیم. حـروف فارسی بخاطر فـرم خاصی کـه داردبـرخـلاف حـروف لاتین ، اگـر فـواصل بین حـروف برداشته شود و بهم نزدیک یا بهیکدیگر بچسبند ، خوانایی خود را از دست نمیدهند و می تـوان فـرم هـای خاصی را ازترکـیـب فونت های امروزی بـراساس ترکیبات خطاطی گذشته بـدسـت آورد. بـایـد ایننکته را در نـظـر داشـت کـه الفبا و حروف بعنوان سمبل هـایی کـه عهده دار بـار فـرهـنـگـیو عاطفی هستند ، چیزی فراتر از نمایش الفبایی حروف هستند و این تجربیات بـرای حـروفچینی صفحات نـیـست ، بـلکـه بـرای طـراحی عنوان فیلم ، کتاب ، پوستر و . . . است.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.8 از 5 توسط 139 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو