لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
انتخاب شعار مناسب برای برند

1. طراحی آرم وسود دهی مستقیم ؟

اولین اصل در طراحی لوگو این که باید ارتباطی بین لوگو با اسم شرکتو سازمان وجود داشته باشد و این اسم باید به صورت آشکارا و واضح در لوگو مشخص باشداین تجربه را به راحتی میتوان در میان لوگو و برندهای موفق دید که همین امر باعثافزایش سود دهی مازاد نیز خواهد و این امر توسط همکاران بازاریاب قابل لمس خواهدبود.طراحی لوگو


2. طراحی متنی با تأثیر روانی

برای تاثیر گذاشتن روی مخاطب خود باید از متنی استفاده کنید که فهمآن برای تمامی افراد راحت باشد و از کلمات و لغاتی که درک معنای آنها سخت استاستفاده نکنید انتخاب متن مناسب نیز به اندازه انتخاب نام مهم است و با انتخاب متنمناسب سود قابل توجهی نصیب شما خواهد شد و با انتخاب متن نامناسب دچار ضرر خواهیدشد. طراحی لوگو


3. کسب تجربه

انتخاب درست باعث میشود تا سطح توقع مشتری از شما افزایش یابد وانتظاری چیزی را داشته باشد که تا به حال تجربه    با انتخاب متن مناسب توانست تعداد مشتریانبسیاری را به سمت خود جذب کند بدون Red Bullنکرده باشد مثلا نوشابه

اینکه این افراد تا به حال از این نوشیدنی استفاده کرده باشند بااستفاده از اغراق توانست حس پرواز کردن را در افراد توشویق کند که در نهایت منجربه فروش و سود سرشار این شرکت گشت. طراحی لوگو


4. برندهای خود معرف

در این روش از نمادهایی استفاده میشود که که برای همه آشنا باشد وآن را بشناسند با انتخاب این نمادها مخاطب وادار میشود به شناخت جدیدی از محصولبرسد و هنگام خرید این محصول احساس کند که قبلا هم از این محصول استفاده کرده پسبه راحتی میتوان به آن اعتماد کرد.طراحی لوگو


5. انتقال پیام غیر مستقیم

در طراحی لوگو باید نمادی متفاوت طراحی کرد در عین تفاوت باید آشنانیز باشد تلفیقی از تفاوت و آشنایی با داشتن چنین آرمی میتوانید مخاطبان بسیاری رابرای محصول خود جذب نمائید زیرا مخاطب در هنگام خرید با دیدن برند و لوگو شمامیتواند ارتباط بصری با برند شما برقرار کند و با عث ایجاد احساسات متفاوت در ویخواهید شد و همین امر میتواند نظر مخاطب را به خود جلب کند.طراحی لوگو


6. در نظر داشتن اهداف متعالی

شما با فعالیت خود زمینه مناسب را برای رسیدن افراد به اهداف خودفراهم میسازید اهدافی که این افراد به تنهایی قادر نخواهند بود که به آن دستیابند.طراحی لوگو


7. خیال تا واقعیت

انتخاب یک لوگو از سوی مشتری میتواند به این دلیل باشد که وی سعیدارد تا خیال های خود را به واقعیت تبدیل کند مانند شعار (رد بول به شمال بالمیده) باعث میشود که خیالی که مخاطب میداند دسترسی به آن غیر ممکن است اما خواهانامتحان کردن آن باشد.طراحی لوگو

8. امکان خیال پردازی

 

انتخاب شعار مناسب باعث خواهد شد کهمشتری واقیات را به بخشی از تخیل تبدیل کند اکثر افراد درباره جاه طلبی، رسیدن بهقدرت، رسیدن به ثروت خیال پردازی میکنند باید این تخیل را در شعار نیز کنجاند تابتوان این پیام را بمخاطب القاء کرد که میتوان به خیال واقعیت بخشید.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.9 از 5 توسط 1070 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو