لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
نشانه

نشانه بیان مفهوم یا شکل چیزی است که در قالب شکلیدیگر در ذهن متجلی می شود و آن را باید روی کاغذ ثبت کرد . نشانه بیانگر چیزیست کهطراحی نشانه ، اصطلاحی برای هماهنگ سازی نیازهای نشانههای مسیر یابی ،آموزشی و اطلاع رسانی به کار می رود. ضمنا نشانه ها در تمام علوممورد مطالعه قرار می گیرند . بخصوص امروزه در حوزه نقد هنری و ادبی هنرهای تجسمی ورسانه مورد توجه قرار گرفته و نقش عمده ای را دارند.
از جمله کاربرد نشانه به صورت وسیع در گرافیک نمایان است.
 
انواعنشانه ها


1-نشانه هندسی (دایره ،مثلث ،مربع و ترکیبی)
2- نشانه بازنمایی شده (برگرفته از طبیعت)
3- نشانه های نوشتاری بر پایه زبان (حروف و خط)
 


1-نشانه هندسی•نشانه هندسی مربع


از اشکال اصلی با چهار ضلع و زاویه یکسان (قائم)است.
خصوصیت نشانه هندسی مربع: ایستا ،دارای توازن ،چهارزاویه که به واسطه متقابل بودن موجب ایستایی و خنثی شدن جهت ها می شود.(مربع باساختارهای معابد مخصوصا معابد یونانی ،آتشکده های ساسانی و مساجد اسلامی کاملامنطبق است.)
از دیگر خصوصیات مربع خلوص ،سادگی ،یکپارچگی ،تعادل وایستایی مربع در تفکیک ،ترکیب ،اضافه و حذف از بین می رود . خصوصیت مربع به سمتاشکال و خطوطی که با آن ترکیب و یا حذف شده است متمایل می شود و تحت تاثیر عمودهاافق ها و مورب ها و منحنی ها قرار می گیرد.


 
•نشانه های هندسی دایره


ویژگی های نشانه های هندسی دایره :متحرک ،دارای حرکتدورانی و بدون نقطه آغاز و پایان به سمت درون و مرکز متمایل است . یکپارچگی دایرهدر تفکیک ،ترکیب ،اضافه و حذف از بین می رود و تبدیل به شکلی بغرنج، پیچیده دارایجهت و جانبدارانه میشود.
خصوصیت دایره به سمت اکشال و خطوطی که با آن ترکیب یاحذف شده است متمایل می شود و تحت تاثیر عمودها ،افق ها ،مورب ها و منحنی ها قرارمی گیرد.
برای طراحی نشانه و برقراری هویت و ایجاد مفهوم وقرارداد است و اشکال هندسی از جمله دایره با خطوط و اشکال دیگر ترکیب و به صورتمفهومی در نشانه ها به کار می رود.•نشانه هندسی مثلث


مثلث از اشکال هندسی اصلی با 3 ضلع و زاویه یکسان(متساویالاضلاع) است و خصوصیات نشانه هندسی مثلث :ایستا،پایدار در حالت توازون بر رویقاعده،دارای 3 زاویه که موجب ایجاد جهت به سمت بیرون شده است.
مثلث مقاوم است و وزن را تحمل می کند راس مثلث انرژی رامی گیرد و به درون می آورد.(در قدیم زیگورات ها را اتاق های هرمی می ساختند ومعتقد بودند که انرژی را به داخل معبد می آورد و حالت تفکر را به وجود می آورد.
مثلثی که روی قاعده قرار گرتفه باشد از مربع پایدارتراست ولی مثلثی که روی راس قرار گرفته باشد ناپایدارترین فرم است.


 
2-نشانه های نوشتاری برپایه زبان (حروف و خط)


 این نشانه ها بر پایه نوشتار شکل گرفته اند و پایهآن ها خطوط خوشنویسی سنتی و یا برگرفته از چاپ و حروف چاپی است.


اینگونه نشانه ها محدویت جغرافیایی ،بومی،منطقه ای دارندو نسبت به دودسته قبلی محدودتر هستند.این نشانه ها به سه دسته عمده تقسیم می شوند:


1-تک حرفی(منوتایپ)
2-چندحرفی(لوگوتایپ)
3-کلمه ای (تایپوگرافی)3-نشانه های بازنمایی شده(برگرفته از طبیعت)اینگونه نشانه ها به نوعی بازنمایی و برگرفته از اشکالموجود در طبیعت هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم اشیاء،گیاهان ،موجودات وانسان هستند یا قسمت هایی از طبیعت را بازنمایی و ارائه می کنند.
این نشانه ها در مواردی در قالب و کادرهای هندسی به طورتلفیقی ارائه و ترسیم شده اند در این حالت تاثیر کادر قاب هندسی را به طور تلفیقیو همزمان ارائه داده و مفاهیم و تاثیر آن ها را به همراه دارند

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3.8 از 5 توسط 84 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو