لوگو نما

مراحل اجرا

The design process in logonama

 

 

 

مـراحـل اجـرای پـروژه در شـرکـت لـوگـونـمـا:

 

 مـسئـول واحـد تـحـقـیـق:

 

 جـنـاب مـهـندس صـیـادی دارای مـدرک کـارشـنـاسـی تـحـقـیـقـات و پـژوهـش از دانـشـگـاه تـهـران.

 

 بـا تـوجـه بـه زمـیـنـه کـاری شـرکـت سـفـارش دهـنـده و در راسـتـای تـحـقـق اهـداف پـیـشـرو و

 

 مـحـیـط کـاری خـط مـشـی بـرای طـراحـی بـه واحـد ایـده پـردازی ارائـه مـی شـود.

 

 مـسئـول واحـد ایـده پـردازی:

 

 

سـرکـار خـانـم ادیـب دارای مـدرک لـیـسـانـس هـنـر از دانـشـگـاه شـیـراز.

 

طـراحـی کـامـلـا خـلـاقـانـه و بـا تـوجـه بـه خـط مـشـی ارائـه شـده تـوسـط واحـد تـحـقـیـق بـه صـورت

 

 دسـتـی و روی کـاغـذ صـورت مـی گـیـرد.

 

 

مـسئـول واحــد گـرافـیـک:

 

 

 

سـرکـار خـانـم رحـمـتـی دارای مـدرک لـیـسـانـس گـرافـیـک.

 

بـعـد از ارائـه طـرح تـوسـط واحـد ایـده پـردازی طـرح بـه کـامـپـیـوتـرمـنـتـقـل مـی شـود تـا

 

 

پـیـشـنـهـادات و ایـرادات مـوجـود در کـار اصـلـاح و جـهـت تـائـیـد بـه کـارفـرمـا ارسـال شـود  بـعد از

 

 

تـائـیـد کـارفـرمـا بـا انـتـخـاب رنـگ مـنـاسـب کـار بـرای تـائـیـد نـهـایـی ارسـال خـواهـد شـد.

 

 

 


کلمات کلیدی

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو