لوگو نما

مراحل طراحی لوگو


نوشته ها
مراحل اجرا The design process in logonama       مـراحـل اجـرای پـروژه در شـرکـت لـوگـونـمـا:    مـسئـول واحـد تـحـقـیـق:    جـنـاب مـهـندس صـیـادی دارای مـدرک کـارشـنـاسـی تـحـقـیـقـات و پـژوهـش از دانـشـگـاه تـهـران.    بـا تـوجـه بـه زمـیـنـه کـاری شـرکـت سـفـارش دهـنـده و در راسـتـای تـحـقـق اهـداف پـیـشـرو و    مـحـیـط کـاری خـط مـشـی بـرای طـراحـی بـه واحـد ایـده پـردازی ارائـه مـی شـود.    مـسئـول واحـد ایـده پـردازی: ...
ادامه مطلب

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو